RU
Back to top hospitalburgasmed.bg

Главна медицинска сестра в МБАЛ „Бургасмед“ ЕООД

26.03.2018 понеделник

Главна медицинска сестра в МБАЛ „Бургасмед“ ЕООД


О Б Я В А

МБАЛ ”БУРГАСМЕД” ЕООД


На основание заповед № 76/20.032018г. на Управителя, чл. 91 от Кодекса на труда

и във връзка с чл. 67 и чл. 70 от Закона за лечебните заведения
ОБЯВЯВА   КОНКУРС

ЗА ЗАЕМАНЕ НА СЛЕДНАТА  ДЛЪЖНОСТ:


Главна медицинска сестра в МБАЛ „Бургасмед“ ЕООД

 

До участие в конкурса се допускат кандидатите, които отговарят на следните изисквания:

 1. Лице с висше медицинско образование;

 2. Лице с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалността "Управление на здравните грижи";

 3. Трудов стаж по специалността не по-малко от 5 (пет) години.НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ:


На основание на чл. 93 – 95 от КТ конкурса ще се проведе в два етапа, както следва:

 1. Допускане на кандидатите до конкурса по документи. При несъответствие на документите с обявените изисквания, кандидата не се допуска до следващия етап от конкурса.

 2. Събеседване по програма на тема: „Управление на здравни грижи и човешките ресурси на лечебното заведение за срок от три години“НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:


 1. Заявление за участие в конкурса;

 2. Автобиография

 3. Диплома за завършено медицинско образование;

 4. Препис-извлечение от трудова книжка;

 5. Свидетелство за съдимост;

 6. Медицинско свидетелство за работоспособност.


Документите се приемат в Администрация на болницата в срок от 02.04.2018г. до 30.04.2018г.
УПРАВИТЕЛ:

/ Д-р Стоил Апостолов  /