RU
Back to top hospitalburgasmed.bg

Болнично настоятелство

Болнично настоятелство | Цели | Управителен съвет и членове |

Болнично настоятелство Болнично настоятелство Болнично настоятелство
Болнично настоятелство

Болнично настоятелство Вяра, Надежда, Любов е учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Закона за лечебните заведения през м.юли 2021г. То функционира в лечебните завения, част от групата на „Булфарма“- МБАЛ „Бургасмед“-гр. Бургас, УМБАЛ „Софиямед“-гр. София, УМБАЛ „Пълмед“-гр.Пловдив, УМБАЛ „Здраве“-гр.Пазарджик, МБАЛ „Здраве“-гр.Велинград, МБАЛ „Проф.Д.Ранев“-гр.Пещера.

 

Неговата дейност е гарант за пациента за качествена медицинска услуга при спазване на всички стандарти за добра медицинска практика. 

 

Настоятелството е независим посредник между пациентите и всяко лечебно заведение от групата и пациентите и държавата, като насърчава инициативи в областта на здравеопазването за по-добро задоволяване на обществените потребности от качествени медицински услуги. То има правото да предлага мерки за подобряване дейността на лечебните заведения, като при необходимост и да провежда инициативи, информационни и дарителски кампании с цел мобилизиране на обществени сили и средства за подпомагане на Пациента. Настоятелството има възможност да участва и в разпределянето на направени дарения на болничната група като то е независим орган към всяко от шестте лечебни заведения.

 

Настоятелството заседава най-малко веднъж годишно по инициатива на една трета от членовете си или по искане на управителния орган на лечебното заведение. Болничното настоятелство има спомагателни функции на мениджмънта на болниците с оглед осигуряване на Пациента на бърз и улеснен достъп до качествена здравна услуга.


МБАЛ „Бургасмед”

+359 892 222 525

МБАЛ „Бургасмед”

+359 56 999 980

Експресен PCR тест COVID-19

+359 892 222 686

СПЕШНА ПОМОЩ

+359 890 122 150