Отделение по Анестезиология и интензивно лечение

• Предоперативната оценка и подготовката за анестезия се извършват в специализиран кабинет по Анестезиология и интензивно лечение, който работи в тясна координация с други специалисти и се намира в Диагностично - Консултативния блок.
• Всички анестезии се осъществяват в 12 модерно оборудвани операционни зали, а възстановяването от тях - в зали за възстановяване от анестезия. Анестезиологичната апаратура, респираторите и газовата инсталация са на фирма Dräger и са в пълно съответствие на изискванията на националния стандарт по анестезиология и интензивно лечение.
• Осигурява обезболяване, извършвано от лекар - анестезиолог за всички оперативни специалности, в това число и 24 часова епидурална служба за обезболяване на нормално раждане.
Сектор „Интензивно лечение”
Разполага с 10 легла, разположени в: обща зала с 6 легла; 2 VIP стаи с по 1 легло и 2 септични стаи с по 1 легло.
• Осъществява практическата реализация на дейностите "Кардиопулмонална ресусцитация" и "Интензивно лечение" и отговаря на изискванията в Националния стандарт по Анестезиология и Интензивно лечение.
Обслужва всички пациенти, които се нуждаят от:
• лечение и поддържане при тежки нарушения в жизнено важните функции на организма за които са налице данни, че в непосредствен бъдещ период могат фатално да декомпенсират.
• интензивно наблюдение и проследяване на жизненоважните функции на организма.
• кондициониране на пациенти в състояние на мозъчна смърт, обект на диагностични и терапевтични методи за поддържане на донори за органна трансплантация. 
Сектора за интензивно лечение е оборудвани със съвременна медицинска апаратура според националния стандарт.