Отделение по Кардиология

В отделението по кардиология и инвазивна кардиология се извършват високо специализирани изследвания и интервенционални процедури: селективна коронарна ангиография, вентрикулография, аортография, дилатация на коронарни артерии и имплантиране на стентове, балонна митрална валвулопластика, дясна сърдечна катетеризация, пулмоангиография, тромбаспирация и локална тромболиза при белодробен тромбемболизъм, имплантация на кава филтър, каротидно стентиране, периферна ангиопластика и стентиране, имплантиране на постоянни пейсмейкъри, пейсмейкъри за сърдечна недостатъчност (кардиоресинхронизираща терапия) и кардиовертер-дефибрилатори.


В сектора по неинвазивна диагностика се извършват всички функционални изследвания на сърдечно-съдовата система: електрокардиография (ЕКГ), холтер-мониториране на ЕКГ и артериално налягане, трансторакална ехокардиография, трансезофагeална ехокардиография (ТЕЕ), стрес ехокардиография, дуплекс-сонография на периферни съдове.

Телефон за контакт: 056/ 99 80 86